ประวัติวิทยาลัย

 

วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม

 
     
  ประวัติความเป็นมา  
     วิทยาลัยธาตุพนม เดิมมีชื่อว่า วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งต่อมาได้หลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๗๕ก สังกัดสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันมีเนื้อที่ มีเนื้อที่ ๖๙ ไร่ ๒ งาน ๗๖ ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๗ ถนนพนมพนารักษ์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
     
        เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ กฎกระทรวง จัดตั้งส่วน ราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ให้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยธาตุพนม” และในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีหลักสูตรปริญญาตรี ๑ หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๕ สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยนครพนม
     
  ปรัชญา  
  มีคุณธรรม นำวิชาการ ประสานสังคม นิยมประชาธิปไตย  
     
  วิสัยทัศน์  
  มีคุณธรรม เด่นนวัตกรรม พร้อมนำวิชาชีพ  
     
  อัตลักษณ์ วิทยาลัยธาตุพนม  
  พัฒนาตน ตื่นรู้ สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  
     
  เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัย  
  มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม (Social Contributor)  
     
  พันธกิจ  
๑. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะสำคัญในด้านพัฒนาตน ตื่นรู้ และเป็นผู้รับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ
๒. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ นานาชาติ และ บริการวิชาการ สู่การรับใช้สังคม
๓. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็น มหาวิทยาลัยรับใช้สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
๔. สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร และบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ชุมชนมหาวิทยาลัย
๕. เสริมสร้างองค์กรคุณภาพ ระบบการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานและมีธรรมาภิบาล
 
เป้าประสงค์
๑. บัณฑิตมีคุณลักษณะสำคัญในด้านการพัฒนาตน ตื่นรู้ และรับใช้สังคม
๒. เป็นแหล่งผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยฐานวิจัย เป็นแหล่งให้บริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
๓. มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การอยู่ร่วมกันของชุมชน และการจัดการทางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
๔. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า ในชุมชนมหาวิทยาลัย
๕. เป็นองค์กรคุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและธรรมาภิบาล