อาคารสถานที่

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

 

แผนผังแสดงอาคารสถานที่ วิทยาลัยธาตุพนม  
   
 อาคารอำนวยการ   
  
   
   
 อาคารสาขาวิชาช่างไฟฟ้า  
   
   
อาคารสาขาวิชาช่างยนต์  
 
   
อาคารสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  
 
   
อาคารสาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน   
   
   
อาคารบริหารธุรกิจ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ สาขาวิชาการบัญชี)
   
หอประชุมและโรงอาหาร  
 
   
โดมอเนกประสงค์  
 
   
อาคารเรียนรวม (หลังใหม่)