ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำนวนบุคลากร  วิทยาลัยธาตุพนม

ลำดับ ฝ่าย จำนวน (คน)
1 ฝ่ายบริหาร 6
2 สายวิชาการ/อาจารย์ 40
3 สายสนับสนุน/เจ้าหน้าที่ 15
4 พนักงาน/นักการ/แม่บ้าน/ยาม 10
รวม 71

 


* ข้อมูล ณ วันที่ 

* ข้อมูลจากงานบุคลากร