ข้อมูลนักศึกษา

 

 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒    
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ป.ตรี รวม รวม
ที่  
วิทยาลัยธาตุพนม ๔๒๘ ๑๔๘ ๒๖๒ ๑๔๑ ๗๘ ๔๑ ๗๖๘ ๓๓๐ ๑๐๙๘
รวมชาย/หญิง ๔๒๘ ๑๔๘ ๒๖๒ ๑๔๑ ๗๘ ๔๑ ๗๖๘ ๓๓๐ ๑๐๙๘
  ๕๗๖ ๔๐๓ ๑๑๙ ๑๐๙๘

 

 

จำนวนนักศึกษาใหม่   ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
ลำดับ ชื่อสถานศึกษา ระดับ รวม
ที่ ปวช. ปวส. ป.ตรี
วิทยาลัยธาตุพนม ๒๕๔ ๑๘๐ ๔๒ ๔๗๖

 


* ข้อมูลจากงานทะเบียน งานวัดผลและประมวลผล