อาชีวศึกษา

 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำภาคเรียนที่  ๑  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒
(รวมนักศึกษารีเกรด/ลาพักการเรียน)
ลำดับ สาขางาน ระดับ  ปวช. รวม  ปวช. ระดับ  ปวส.
ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ ปวส.๑  ปวส.๒ 
สายตรง สายตรง สายตรง สายตรง ม.๖ รวม สายตรง ม.๖ รวม
รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ / เทคนิคเครื่องกล /๑  ๔๒ ๔๓ ๒๕ ๒๕ ๒๒ ๒๔ ๘๙ ๙๒ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๑๐ ๑๐ ๑๓ ๑๓
ยานยนต์ / เทคนิคเครื่องกล/๒   ๔๕ ๔๗ ๒๔ ๒๔ ๒๒ ๒๓ ๙๑ ๙๔ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖
ไฟฟ้ากำลัง /ไฟฟ้า / (BJC)   ๕๗ ๖๖ ๓๔ ๓๔ ๓๖ ๓๗ ๑๒๗ ๑๐ ๑๓๗ ๒๐ ๒๑ ๓๒ ๓๓ ๕๒ ๕๔ ๒๙ ๓๓ ๒๙ ๓๐ ๕๘ ๖๓
อิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรม  ๒๒ ๓๑ ๒๓ ๒๓ ๓๗ ๓๘ ๘๒ ๑๐ ๙๒ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๑๙
การบัญชี /๑                             ๓๕ ๓๕ ๒๗ ๒๙ ๑๗ ๑๙ ๗๙ ๘๓ ๑๓ ๑๔ ๑๓ ๑๔ ๒๗ ๒๘ ๒๗ ๒๘
การบัญชี /๒                                 ๔๓ ๔๗ ๔๓ ๔๗ ๔๗ ๕๑ ๔๗ ๕๑
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๔ ๑๘ ๓๒ ๑๑ ๑๙ ๑๓ ๑๔ ๒๗ ๓๕ ๔๓ ๗๘ ๑๑ ๑๓ ๒๐ ๑๓ ๑๒ ๒๕ ๑๘ ๑๖ ๓๔
ปริญญาตรี 
รวม  ชาย , หญิง ๑๘๐ ๗๔ ๒๕๔ ๑๑๖ ๓๘ ๑๕๔ ๑๓๒ ๓๖ ๑๖๘ ๔๒๘ ๑๔๘ ๕๗๖ ๕๐ ๒๑ ๗๑ ๕๙ ๕๐ ๑๐๙ ๑๐๙ ๗๑ ๑๘๐ ๗๔ ๘๓ ๘๐ ๖๑ ๑๔๑ ๑๕๔ ๗๐ ๒๒๔
รวม   ๒๕๔ ๑๕๔ ๑๖๘ ๕๗๖ ๑๘๐ ๒๒๔
จำนวนห้อง ๑๙

 


 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ณ  วันที่  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๒
(รวมนักศึกษารีเกรด/ลาพักการเรียน)
ลำดับ สาขางาน ระดับ  ปวช. รวม  ปวช. ระดับ  ปวส.
ปวช.๑ ปวช.๒ ปวช.๓ ปวส.๑  ปวส.๒ 
สายตรง สายตรง สายตรง สายตรง ม.๖ รวม สายตรง ม.๖ รวม
รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม
ยานยนต์ / เทคนิคเครื่องกล /๑  ๔๒ ๔๓ ๒๑ ๒๑ ๒๐ ๒๑ ๘๓ ๘๕ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๒๑ ๑๐ ๑๐ ๑๑ ๑๑
ยานยนต์ / เทคนิคเครื่องกล/๒   ๔๓ ๔๕ ๑๙ ๑๙ ๖๙ ๗๓ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๖
ไฟฟ้ากำลัง /ไฟฟ้า / (BJC)   ๕๗ ๖๖ ๓๑ ๓๑ ๒๕ ๒๖ ๑๑๓ ๑๐ ๑๒๓ ๒๐ ๒๑ ๓๒ ๓๓ ๕๒ ๕๔ ๒๙ ๓๓ ๒๙ ๓๐ ๕๘ ๖๓
อิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรม  ๒๑ ๓๐ ๒๒ ๒๒ ๓๐ ๓๑ ๗๓ ๑๐ ๘๓ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๑๙
การบัญชี /๑                             ๓๔ ๓๔ ๒๕ ๒๗ ๑๖ ๑๘ ๗๕ ๗๙ ๑๓ ๑๔ ๑๓ ๑๔ ๒๕ ๒๕ ๒๕ ๒๕
การบัญชี /๒                                 ๔๓ ๔๗ ๔๓ ๔๗ ๔๕ ๔๗ ๔๕ ๔๗
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๑๔ ๑๙ ๓๓ ๑๔ ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๓๔ ๓๕ ๖๙ ๑๑ ๑๓ ๒๐ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๒๓ ๑๗ ๑๖ ๓๓
ปริญญาตรี 
รวม  ชาย , หญิง ๑๗๗ ๗๔ ๒๕๑ ๑๐๓ ๓๑ ๑๓๔ ๙๖ ๓๑ ๑๒๗ ๓๗๖ ๑๓๖ ๕๑๒ ๕๐ ๒๑ ๗๑ ๕๙ ๕๐ ๑๐๙ ๑๐๙ ๗๑ ๑๘๐ ๔๘ ๓๓ ๘๑ ๗๔ ๕๙ ๑๓๓ ๑๒๒ ๙๒ ๒๑๔
รวม   ๒๕๑ ๑๓๔ ๑๒๗ ๕๑๒ ๑๘๐ ๒๑๔
จำนวนห้อง ๑๙


 


* ข้อมูลจากงานทะเบียน งานวัดผลและประมวลผล