อุดมศึกษา

 

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด  วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ณ  วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๒
 
ลำดับ สาขางาน ระดับ   ปริญญาตรี รวม  ป.ตรี
ป.ตรี ๑  ป.ตรี ๒ ป.ตรี ๓ ป.ตรี ๔
ม.๖ สาย ปวส. รวม ม.๖ สาย ปวส. รวม ม.๖ สาย ปวส. รวม ม.๖ สาย ปวส. รวม
รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม รวม
เทคโนโลยีพลังงาน ๑๑ ๑๐ ๑๐ ๑๖ ๑๖ ๒๕ ๑๑ ๑๓ ๑๓ ๑๖ ๔๖ ๑๖ ๖๒
การค้าสมัยใหม่ ๒๐ ๑๑ ๓๑ ๒๐ ๑๑ ๓๑ ๑๒ ๑๒ ๒๘ ๒๑ ๔๙
  รวม ๒๗ ๑๓ ๔๐ ๒๙ ๑๓ ๔๒ ๑๔ ๒๑ ๑๕ ๒๒ ๑๕ ๑๐ ๑๖ ๑๗ ๑๔ ๓๑ ๑๑ ๑๓ ๑๓ ๑๖ ๗๔ ๓๗ ๑๑๑

 


* ข้อมูลจากงานทะเบียน งานวัดผลและประมวลผล