หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยธาตุพนม  มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี

กลุ่มวิชาอุสาหกรรม (ปวช.)

 • สาขางานยานยนต์ / เทคนิคยานยนต์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 1
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 2(BJC)
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรม

กลุ่มวิชาอุสาหกรรม (ปวส.)

 • สาขางานยานยนต์ / เทคนิคยานยนต์
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 1
 • สาขางานไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า / 2(BJC)
 • สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน

กลุ่มพาณิชยกรรม (ปวช.)

 • สาขางานการบัญชี /1
 • สาขางานการบัญชี /2
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

กลุ่มบริหารธุรกิจ (ปวส.)

 • สาขางานการบัญชี /1
 • สาขางานการบัญชี /2
 • สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (1_account.pdf)หลักสูตร สาขางานการบัญชี /1 /2ระดับ ปวช.1057 kB336
Download this file (1_automotive.pdf)หลักสูตร สาขางานยานยนต์ / เทคนิคยานยนต์ระดับ ปวช.1343 kB317
Download this file (1_com.pdf)หลักสูตร สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ปวช.744 kB351
Download this file (1_elec.pdf)หลักสูตร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรมระดับ ปวช.1283 kB321
Download this file (1_electical.pdf)หลักสูตร สาขางานไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า /1 / 2(BJC)ระดับ ปวช.276 kB636
Download this file (2_account.pdf)หลักสูตร สาขางานการบัญชี /1 /2ระดับ ปวส.953 kB332
Download this file (2_automotive.pdf)หลักสูตร สาขางานยานยนต์ / เทคนิคยานยนต์ระดับ ปวส.1537 kB302
Download this file (2_com.pdf)หลักสูตร สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจระดับ ปวส.919 kB350
Download this file (2_elec.PDF)หลักสูตร สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ / อุตสาหกรรมระดับ ปวส.1916 kB288
Download this file (2_electical.pdf)หลักสูตร สาขางานไฟฟ้ากำลัง / ติดตั้งไฟฟ้า /1 / 2(BJC)ระดับ ปวส.1795 kB311
Download this file (3_energy.pdf)หลักสูตร วิศวกรรมพลังงานระดับ ปริญญาตรี1237 kB391
Download this file (3_moderntrade.pdf)หลักสูตร การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ระดับ ปริญญาตรี781 kB380