รอบรั้ววิทยาลัย

การถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 บุคลากรวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริต ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 3 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม