รอบรั้ววิทยาลัย

ครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยธาตุพนม ได้เข้าร่วมงาน ครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในปีนี้บุคลากรวิทยาลัยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดีเด่น ดังนี้

          นายณรงค์ฤทธิ์ อุปพงษ์ เป็นผู้ที่มีผลงานการจัดการความรู้ , ด้านเทคนิคการบริหารงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ

          นายปรัชพงษ์ นับถือตรง นายวุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์ นายหฤษฎ์ คล่องดี นางสาวนลินี หมู่หมื่นศรี ได้รับรางวัลผลงานโครงการบริการวิชาการสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
          นายบัญชา ใต้ศรีโคตร นายรชต มณีโชติ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น