รอบรั้ววิทยาลัย

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอาชีวศึกษา

วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2561 ดร.พันตรี โคมพิทยา ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม เป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอาชีวศึกษา ประจำรอบปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารบริหารธุรกิจ โดยมี

          นายไตรรงค์ คลังบุญครอง ประธานกรรมการประเมิน

          นายสุรพงษ์ ทุมประเสน กรรมการ

          นางวันเพ็ญ อุไรวงศ์ กรรมการและเลขานุการ

ผลการประเมินคุณภาพภายในได้คะแนนอยู่ที่ 4.80 อยู่ในระดับ ดีมาก