สรุปรายชื่อนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ ปีการศึกษา 2562